Program

Georange välkomnar dig till ett heldagsseminarium måndagen den 30 januari, 2012, i anslutning till 22:a upplagan av Västerbottenveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. 

Under en spännande och fullmatad dag bjuder vi in beslutsfattare från riksdagsutskott och myndigheter, experter och intressenter från svensk gruv- och mineralindustri, samt från den finansiella sektorn för att fokusera på industrin av idag – dess möjligheter och ökade betydelse för näringslivs-utvecklingen. Vi kommer att belysa industrins utveckling och framtidsmöjligheter, och synliggöra branschens stora bredd av såväl tidigare som nya intressenter inom:

• Svensk Gruv- och Mineralindustris roll i den europeiska råvaruförsörjningen.
• Framtidens arbetsmarknad.
• Svensk Mineralstrategi.
• Forskning, kompetens- och teknikutveckling.
• Samhällsbyggnad och regional utveckling.
• Miljöfrågor

Vi lyfter också fram rådande och kommande behov för att säkerställa konkurrenskraft och ledande utveckling på en global marknad.

Program:

Moderator: Magnus Ericsson, Raw Materials Group.

08.00
Registrering och kaffe.

08.40
Lennart Gustavsson, ordf. Georange.
Introduktion

08.45
Ewa Björling, handelsminister.
Utmaningar och möjligheter inom gruv- och mineralnäringen ur ett svenskt-, nordiskt-, europeiskt- och globalt perspektiv.

Ewa Björling redogör för sin och regeringens syn på gruv- och mineralnäringens utmaningar och möjligheter. Med utgångspunkt i erfarenheter från såväl andra sidan Atlanten, Bryssel och Kiruna –  som besök djupt nere i de svenska gruvgångarna –  redogör hon för sin syn på näringens potential, och vad hon vill göra för att underlätta branschens pågående expansion.

09.05
Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska Universitet.
LTU laddar för framtidens gruvor

Vid Luleå tekniska universitet satsar vi tungt för att bli ännu starkare inom gruv-, mineralteknik- och metallurgiområdena. Genom en ny strategi, större aktivitet på den Europeiska arenan och en samlad nordisk satsning vill vi bidra till en fortsatt positiv utveckling av ett par av Sveriges viktigaste exportbranscher.

09.25
Lars‐Eric Aaro, vd LKAB.
Stora framtidsmöjligheter för en expanderande svensk gruvindustri.

LKAB är en internationell, högteknologisk mineralkoncern, en av världens ledande producenter av förädlade järnmalmsprodukter till stålindustrin och en växande leverantör av industrimineraler till andra branscher. LKAB producerar idag mer än 90 procent av all järnmalm i Europa.

Under 2000-talet har LKAB investerat cirka 30 miljarder kronor i verksamheten. Den nuvarande produktionskapaciteten är cirka 28 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter per år.  De närmaste åren inkluderar en mer än 35 procentig volymhöjning till en årskapacitet på cirka 37 miljoner ton 2015. Bolaget intensifierar dessutom prospekteringen efter nya järnmalmsfyndigheter i regionen för att kunna växa ytterligare.

Den globala efterfrågan på järnmalm har varit mycket stark under senaste decenniet.  Tack vare den snabba utvecklingen i Asien, främst Kina, bedöms den långsiktiga efterfrågan vara fortsatt stark under överskådlig tid. Detta trots oron över nationella statsskulder och den finansiella utvecklingen i USA och EU. Det finns nu ett fönster öppet, de geologiska förutsättningarna i norra Sverige erbjuder oss unika möjligheter att starta nya järnmalmsgruvor!

09.45
Jonas Lundström, kommunikations- och HR direktör Northland Resources.
Northland – Startar produktion av järnmalmskoncentrat inom ett år.

Northland utvecklar ett stort järnmalmsprojekt i Kaunisvaara utanför Pajala med beräknad produktionsstart inom ett år. Några kilometer österut finns bolagets finska fyndighet som utöver järn innehåller koppar och guld.

Kaunisvaaraprojektet följer fastställd tidplan och budget och målet är att brytningen inleds under fjärde kvartalet 2012 med leveranser till kund från början av 2013.

I Kaunisvaara kommer Northland att bryta magnetit i två gruvor, Tapuli och Sahavaara.

10.00
Rune J.Arnøy, havnchef Narvik Havn.
Transport Co-operation between Arctic countries.

• Opening up exploration possibilities
• Continued development for existing projects
• Extraction of minerals
• Establishing a gateway to the Nordic ports

10.20
Kaffepaus

10.50
Andreas Malmport, vd ABB Mining.
ABB:s roll i svensk Gruv- och Mineralindustri.

ABB som är ledande inom kraft- och automationsteknik erbjuder helhetslösningar inom Gruv- och Mineralindustrin. Lösningar som förbättrar prestanda och reducerar miljöpåverkan i hela tillverkningsprocessen och som kan bidra till ökad konkurrenskraft för svenska gruvkunder.

11.10
Ola Asplund, utredningschef If Metall.
Gruvbranschen – Expansion i behov av näringspolitik, samhällsbyggnad och säkra arbetsplatser.

Gruvbranschen i Sverige har en fantastisk potential. Men dess expansion är också förknippad med särskilda utmaningar. Dels krävs en mycket aktiv näringspolitik och samhällsbyggnad av skilda slag, dels krävs att branschen kan locka med attraktiva och säkra arbetsplatser.

11.30
Paul Anciaux, European Commission Enterprise and Industry DG.
The EU strategy on raw materials and mining.

Outline of the European raw materials strategy, what are the main challenges, the key policy objectives and what actions are being taken. Particular attention will be given to the relevance for mining in Europe, as well as to opportunities in the area of research, development and innovation.

12.00
Lunch med talare: Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten

13.00
Charlotte Brogren, gd Vinnova.
Internationell samverkan – en viktig del av innovation.

Just nu sker det mycket på den europeiska arenan när det gäller gruv- och mineralfrågor. Charlotte Brogren kommer att belysa de senaste nyheterna när det gäller EUs satsningar inom området och hur vi bör utveckla det svenska innovationssystemet.

13.20
Lennart Evrell, vd Boliden.
Förutsättningar och utmaningar för Svensk gruvindustri.

En ökad efterfrågan av metaller från framförallt Kina skapar nya förutsättningar för den globala gruvindustrin.  På vilket sätt kan Svensk gruvindustri hantera de utmaningarna.

13.40
Åsa Persson, bergmästare Bergsstaten.
Hur kan tillståndsprocesserna optimeras?

Att den långa händelsekedjan från prospektering till gruva är rationell och rättssäker ligger i allas intresse. Prospektörer, gruvbolag, myndigheter och sakägare kan alla, på sitt sätt, bidra till detta. Föredraget kommer att ge några reflektioner över  hur och när respektive part kan förbättra sina insatser i processen.

13.55
Lisbeth Hildebrand, enhetschef SGU.
En svensk mineralstrategi och SGUs roll.

Gruvnäringen är på stark uppgång i Sverige. Förra året bröts mer svensk malm än någonsin: 61,5 miljoner ton. Antalet sysselsatta i branschen är det högsta på nära 20 år och över 100 bolag prospekterar efter nya fyndigheter i Sverige.Sveriges geologiska undersökning (SGU) lade under 2010 fram ett förslag på hur en kraftfull svensk mineralstrategi kan utformas.SGU kommer under perioden 2012 – 2015 att tillföras 30 miljoner kronor per år för en förstärkt satsning på kvalificerad mineralinformation i form av ökad geologisk kartering och scanning av borrkärnor med mera. En utvecklad och förbättrad mineralinformation skapar möjligheter att attrahera ökat kapital till investering i prospektering efter mineralresurser vilket kan ge snabbare resultat i gruvverksamhet.

14.15
Bengt Sundelin, vd Zinkgruvan Mining.
Zinkgruvan – 155 år svensk gruvhistoria i utländsk ägo.

Zinkgruvan ligger i naturskön miljö nära sjön Vättern i Askersunds kommun. Det är den sydligaste belägna gruvan i Sverige och här bryts främst zink men även bly, silver och koppar. Gruvan öppnades 1857 av det belgiska bolaget Vieille Montagne. Numera ägs gruvan av Lundin Mining. Bengt Sundelin berättar om Zinkgruvans historia, vilken betydelse gruvan har haft och fortsätter att ha för trakten, samt beskriver verksamheten idag och hur han ser på framtiden.

14.35
Kaffepaus

14.55
Christer Gyllengahm, vd Bergteamet.
Bergteamet – introducerar ny spännande teknik med fokus på säkerhet och produktivitet

Med egna konstruktörer och i egna verkstäder utvecklar Bergteamet kontinuerligt ny utrustning avsedd att effektivisera arbeten i gruvdrift. Innovationerna ger även god  ergonomi  och säkerhet. Några exempel på detta är en fjärrstyrd robot för betongsprutning av vertikala schakt samt en mobil schakthängställning (SHS – Safe Hoisting System).

Våra tekniker arbetar nära sina kunder när det gäller projektering och metodval i många projekt. Ett exempel på detta är utbyggnaden av Bolidens gruva i Garpenberg, där bland annat byggande av två nya schakt ingår i projektet. Vi visar här några tekniska lösningar i projektet.

15.15
Lena Abrahamsson, professor Luleå Tekniska Universitet.
Världens mest jämställda innovationssystem inom gruv- och mineralindustrin – en vision som håller?.

Dagens gruvföretag, både på global och lokal nivå, möter högre krav på modern organisation, säker produktion, effektiv teknik och avancerad kompetens hos sina anställda och utvecklar nya strategier för detta. Vilken roll spelar jämställdhet i uppbyggnaden av en socialt hållbar gruv- och mineralindustri kopplat till den demografiska utmaningen i Västerbotten och Norrbotten?

15.35  
Mikael Jansson, vd North Sweden European Office.
EU, råvaror & regionen: Guldgruva eller dagbrott för Övre Norrland?

Just nu upplever Övre Norrland något av en guldrusch. Barentsregionen är trots sitt arktiska klimat bland de geopolitiskt hetaste områdena i hela världen. Oavsett den ekonomiska krisen kommer jakten på råvaror över tid att fortsätta intensifieras. Det har EU insett. Det börjar den nationella nivån insé. Men hur är det med den regionala nivån i Norr- och Västerbotten? Innebär guldrusch per automatik också guld och gröna skogar till lokalsamhället eller urgröper det tvärtom möjligheterna till långsiktigt hållbar regional utveckling? Hur arbetar North Sweden European Office i skärningspunkten mellan den regionala nivåns behov och EU:s intressen?

15.50
Peter Roslund, ordförande i Norrbotniabanegruppen
Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen.
Europa, konkurrenskraft och kompetensförsörjning, det handlar om Norrbotniabanan

I norra Sverige investeras över 200 miljarder de närmaste 10 åren. Detta innebär stora utmaningar för infrastrukturen. För att klara transporterna, konkurrenskraften och kompetensförsörjningen måste vi satsa på järnvägen. Stambanan genom övre Norrland har slagit i kapacitetstaket. Det hämmar tillväxten. Genom att bygga Norrbotniabanan sänker man transportkostnaderna med 30 % då tågen kan dra tyngre laster och hastigheten kan öka. Driftsäkerheten ökar med dubbelspårsfunktionen vi får tillsammans med stambanan genom övre Norrland. De enorma investeringarna kräver att vi klarar kompetensförsörjningen också. Idag bor över 65% av Norrlands befolkning längs kusten, men här finns ingen persontrafik på järnväg idag, inte ens en järnväg.

16.10
Paus

16.15
Debatt
Lars-Eric Aaro vd LKAB, Bengt Niska vd Pajala Utveckling AB, Lars Wikström enhetschef Regional tillväxt Tillväxtverket, Cecilia Fahlberg ordf Unionen och Helén Leijon rådman Umeå Tingsrätt
16.45

Avrundning/sammanfattning.